Privacyverklaring

versie van 5-9-2023

Dit is de privacyverklaring van Seizoen Vijf BV (“Seizoen Vijf”, “we”, “onze” of vergelijkbare voornaamwoorden). We zijn verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring is vermeld.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op:

Seizoen Vijf
Burgemeester Pabstlaan 10 D7
2135 XE Hoofddorp
welkom@seizoenvijf.nl
Telefoon: 06 47958488 (Sylvia Vrugt) of 06 460 365 80 (Suzanne Vink) of 06 510 75 574 (Karine Hustinx)

Persoonsgegevens die wij verwerken

Seizoen Vijf verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken, zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens van het bedrijf
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, aan de telefoon, via onze site of in online media
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Het is niet onze intentie om zonder toestemming van ouders of voogd, persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom verzamelen we uw gegevens?

Wij verwerken persoonlijke gegevens met de volgende doelen:

 • Het voeren van onze administratie
 • Wanneer het wettelijk is toegestaan, zoals bijvoorbeeld voor het terugvragen van de BTW
 • Contact met u op te kunnen nemen wanneer dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • U te informeren over veranderingen in onze diensten en/of producten
 • U diensten en/of producten te kunnen sturen
 • U onze nieuwsbrief of andere (marketing) communicatie te kunnen sturen
Geautomatiseerde besluitvorming

Seizoen Vijf neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Seizoen Vijf) bij betrokken is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens die we nodig hebben voor onze administratie of om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, worden niet langer bewaard dan de wet voorschrijft of dan we nodig hebben.

Delen van persoonsgegevens met derden

De persoonsgegevens die wij bewaren, worden nooit verkocht aan derden. We verstrekken alleen persoonlijke gegevens wanneer dat noodzakelijk is in het kader van onze overeenkomst met u of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in het kader van onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Seizoen Vijf blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Seizoen Vijf gebruikt geen technische, functionele of analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies van derden zoals Google Analytics om informatie en inzicht te verwerven over hoe bezoekers onze nieuwsbrief en website gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Seizoen Vijf en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Seizoen Vijf wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Seizoen Vijf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat wij uw persoonsgegevens niet veilig bewaren of onheus gebruiken, neem dan contact met ons op via mail